Sdr. Felding
Gymnastik og Idrætsforening

Vedtægter i SFGIF

§1
Foreningens navn er Sdr. Felding gymnastik og idrætsforening forkortet SFGIF.

§2
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fælleskabets sundhed og trivsel.

§3
I forenngen kan alle optages som aktive eller passive medlemmer.

§4
Bestyrelsen fastsætter kontingentet.

§5
Udelukkelse fra foreningen kan efter beslutning i bestyrelsen foretages i tilfælde af brud på god orden og tone, der til enhver tid bør råde i foreningen. Bestyrelsens afgørelser kan indankes for generalforsamlingen.

§6
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af fællesformand, næstformand, sekretær, kasserer, samt formændene fra hver af de sportslige udvalg.

§7
Fællesformanden, næstformanden, sekretær samt kasserer vælges af Generalforsamlingen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er formændene for de sportslige udvalg.

§8
Bestyrelsen varetager foreningens drift i samarbejde med de sportslige udvalg. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er fællesformandens stemme udslagsgivende.

§9
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, udover kontingensforpligtelsen.

§10
Foreningen tegnes ved underskrift af fællesformanden og kasserer

§11
Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til varetagelse af forskellige opgaver.

§12
Udvalgene konstituerer sig selv med formand og mindst 2 udvalgsmedlemmer. Udvalget råder selvstændigt over egne midler i.h.t. godkendt budget.

§13
Ledelsen af de sportslige udvalg vælges blandt medlemmer/forældre i de enkelte idrætsgrene og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen. Ledelsen af de sportslige udvalg har ansvaret for afholdelse af de sportslige aktiviteter og udvikling af samme.

§14
Bestyrelsen udfærdiger foreningens organisationsplan.

§15
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Der indvarsles gennem en lokal avis senest 12 dage før generalforsamlingen.

§16
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være fællesformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§17
Regnskabet følger kalenderåret.

§18
Den ordinære generalforsamling indeholder følgende faste punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Konstatering af antal stemmeberettigede
 3. Fællesformandens beretning
 4. Udvalgsberetninger
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Indkomne forslag. (Afgøres ved simpelt flertal)
 7. Lige år - valg af fællesformand / sekretær. I tilfælde af fællesformandens udtræden, konstituerer bestyrelsen selv sin formand
 8. Ulige år - valg af næstformand / kasserer
 9. Godkendelse af sportslige udvalg
 10. Valg af revisor./reg. revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt
§19
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. Forældre til medlemmer under 16 år har adgang til generalforsamlingen, og kan stemme med 1 stemme pr. barn.

§20
Valgene foregår ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afstemninger skal foregå skriftlig, såfremt ét medlem udtrykker ønske herom.

§21
Valgbare er alle nævnte i §19, og som er fyldt 18 år.

§22
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter beslutning i bestyrelsen eller når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen, med angivelse af dagsorden. Indvarsling sker som ved ordinær generalforsamling.

§23
Bestyrelsen udpeger 4 repræsentanter til Sdr. Felding Hallens repræsentantskab.

§24
SFGIF er medlem af DBU / JBU, DHF / JHF, DGI samt DIF, hvis love og vedtægter man tilslutter sig. Bestyrelsen kan iøvrigt optage foreningen i de hovedorganisationer, som anses for passende.

§25
I tilfælde af opløsning af foreningen fordeles eventuelle midler blandt unge i den tidligere Sdr. Felding sogn af KOMMUNALBESTYRELSE.

§26
Foreningen kan opløses, hvis det vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds mellemrum.

§27
Ændringer til disse vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer på generalforsamlingen er for ændringen.
GODKENDT PÅ GENERALFORSAMLINGEN MARTS ÅR 2023
.
Kontakt os
SFGIF
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Skriv din besked:
*
Sdr. Felding Gymnastik og Idrætsforening // SFGIF